19
ژانویه

سقف عرشه فولادی؛ مزایا و معایب

سقف‌های عرشه فولادی سقف‌هایی هستند که با استفاده از ورق‌های فولادی گالوانیزه ذوزنقه‌ای شکل تحتانی( که بصورت فرورفتگی ها و برآمدگی هایی وجود دارند) و برش گیرها (که وظیفه اصلی آن ها کنترل و تعدیل نیروی برشی در سقف می باشد) که در این نوع سقف‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد، همانند سایر سقف های دیگر با استفاده از آرماتوربندی و بتن ریزی بر روی این ورق فولادی، این نوع سقف اجرا می‌شود. از بخش‌های اصلی سقف‌های کامپوزیت عرشه فولادی باید به تیرهای فرعی مورد نیاز در بین تیرهای اصلی سازه اشاره نمود. ارتفاع عرشه‌های فولادی بایستی بین ۵ تا ۷٫۵ سانتی‌متر باشد.

روند طراحی سقف دال عرشه فولادی

به طور خلاصه طراحی سقف دال عرشه فولادی شامل ۳ بخش کلی زیر می باشد.

۱ – طراحی عملکرد بین عرشه فولادی و بتن سقف، مهمترین عاملی که باعث ایجاد اتصال بین بتن و ورق سقف می گردد را میتوان  فرم ظاهری مقطع؛ شامل شیب ورق، برجستگی و فرورفتگی های روی آن، سخت کننده ها (stiffener)، ارتفاع و ضخامت عرشه می باشدمی باشد که تمامی آن ها مطابق آیین نامه های CSSBI،   SDI ، BS 5950 و مبحث ۱۰ مقررات ملی ساختمان قابل طرح می باشند.

۲ – طراحی عملکرد مرکب بین تیر فرعی و دال عرشه : در این مرحله تیرهای فرعی و تعداد و اندازه گل میخ ها طبق آیین نامه های ذکر شده و مبحث ۱۰ مقررات ملی ساختمان در دو مرحله طراحی و کنترل می گردد.

مرحله ساخت: قبل از گیرش بتن و تحت بارهای حین ساخت

مرحله بهره برداری: پس از گیرش بتن و بهره برداری از سقف تحت اثر تمام بارهای زنده و مرده پیش بینی شده.

۳ – توزیع بار و کنترل نهایی : پس از طراحی دهانه طبق بارهای وارده و ضخامت بتن مورد نیاز و توزیع بارهای وارده بر المان های اصلی سازه موارد زیر به دقت براساس مقادیر ذکر شده در آیین نامه ها کنترل می گردد تا سقفی ایمن و مطمئن حاصل شود.

 • کنترل لرزش و کوبش در سقف
 • کنترل تغییر شکل و جابجایی در سقف

تمامی روند طراحی ورق فولادی سقف و تیر فرعی آن با توجه به خصوصیات مقطع و بارهای وارده برای هر پروژه به وسیله نرم افزاری که توسط این شرکت تهیه شده کنترل می گردد که نمونه جدول خروجی آن در ادامه آمده است همچنین یک نمونه محاسبات دستی سقف نیز در ادامه آمده است.

 سفارش تولید محتوا را از اینجا انجام دهید.

مزایا و معایب:

ﻣﺸﮑﻼت اﺟﺮایی:

دﺷﻮاري ﮐﺎﺷﺖ ﮔﻞ ﻣﯿﺦ در ﻣﺤﻞ اورﻟﭗ ﺷﺪن روي ﺑﺎل ﺗﯿﺮآﻫﻦ

 • متاسفانه اﻣﮑﺎن اﺟﺮا و ﮐﺎﺷﺖ ﮔﻞ ﻣﯿﺦ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺟﻮد ﺣﺪاﻗﻞ دو ورق و ﮔﺎﻫﯽ ﭼﻬﺎر ﻻﯾﻪ ورق رويﻫﻢ ﻧﺒﻮده و در ﺻﻮرت اﺟﺮا اﺗﺼﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺑﺎل ﺗﯿﺮآﻫﻦ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﯿﺮﻫﺎي اﺻﻠﯽ ﺳﻘﻒ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ دو ﻋﺪد ﮔﻞ ﻣﯿﺦ ﯾﮏ ﺟﺎي ﺧﺎﻟﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺮاي ﺗﯿﺮﻫﺎي ﻓﺮﻋﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ آن ورق ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﯽ دارد، اﺻﻼً ﮔﻞ ﻣﯿﺦ اﺟﺮا ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
  از دﯾﮕﺮ ﻣﺸﮑﻼت اﺟﺮاﯾﯽ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﻘﻒ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد.
 • ﺑﺴﺘﻦ اﻧﺘﻬﺎي ورقﻫﺎي ﻋﺮﺷﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﻓﺮار ﺑﺘﻦ
 • وﻗﺖ ﮔﯿﺮ ﺑﻮدن آرﻣﺎﺗﻮرﺑﻨﺪي ﺳﻘﻒ ﺑﺎ آرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار
 • اﺣﺘﻤﺎل ﺑﯽدﻗﺘﯽ در ﺟﻬﺖ ﮔﺬاري ﻣﻨﺎﺳﺐ ورق ﻋﺮﺷﻪ

از ﻣﻌﺎﯾﺐ ﺳﻘﻒ ﻋﺮﺷﻪ ﻓﻮﻻدي ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد.

 • اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻘﻒ ﮐﺎذب
  اﯾﺠﺎد ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﭘﺨﺶ ﺻﺪا ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻓﻮﻻدي ﺑﻮدن ﺳﻄﺢ زﯾﺮﯾﻦ ﺳﻘﻒ
 • ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺑﺎﻻ بدلیل ایجاد تیرهای تو دلی یا میانی زیر سقف و همچنین هزینه عایق کاری در برابر حریق که  نزدیک به 20 تا 30 درصد هزینه کل اسکلت را شامل می شود
 • لرزش زیاد سقف
 • انتقال صدا و آکوستیک نبودن سقف

مزایای سقف عرشه:

 • سرعت بالای انجام کار