29
ژانویه

بتن ریزی در هوای سرد

یخ زدگی بتن و ذوب شدن یخ بتن باعث ایجاد ترک ها و درزهایی در بتن می شود و در نتیجه سطح بتن به صورت پولکی درمی آید و بر اثر فرسایش زودتر تخریب می شود. یخ زدگی به میزان قابل ملاحظه ای در دوام بتن موثر بوده و موجب افت شدید مقاومت آن می شود. لذا در استاندارد های موجود تاکید گردیده که در دمای کمتر از ۵+ درجه سانتیگراد بتن ریزی انجام نشود، مگر اینکه در تمام شرایط، درجه حرارت جسم بتن همواره بالاتر از پنج درجه سانتیگراد نگه داشته شود. به دلیل کاهش سرعت هیدراتاسیون سیمان و آب در دمای صفر و زیر صفر و به دلیل انجام نگرفتن واکنش در سیمان، پس از بازکردن قالب ها مشاهده می شود که بتن به راحتی خرد می گردد. برای پیشگیری از معضل فوق لازم است از مواد افزودنی ضدیخ بتن استفاده گردد.

کاهش مقاومت بتن یخ زده:

مهمترین نشانه ظاهری یخ زدگی بتن

در سقف و سطح ها:

 •  پوسته شدن رویه آن و جمع شدن لایه های رویی با کمی فشار.
 •  نقاطی که بتن دارای قشر کمتر است نظیر روی بلوکه های سقف نظیر یونولیتها (پلی استایرن) به راحتی عدم گیرایی و انعطاف پذیر بودن بتن را با کمی فشار احساس خواهید کرد.

در سایر اعضا:

 •  در مورد اعضای دیگر نظیر ستون ممکن است که ترکهای ریز ظاهری دیده شود اما قطعی نیست.در این مورد بهترین کار امتحان مقاومت آن با ضربه هایی با شدت کم است، انجام گیرد.

راه های جلوگیری از یخ زدن بتن:

 • استفاده از ضد یخ:

باستفاده از ضدیخ تنها از یخ زدن رطوبت درونی بتن جلوگیری می کند. اگر بتن ریخته شده پس از عملیات بتن ریزی به حال خود رها شود و عمل آوری نشود، درست است که آب درون آن ممکن است یخ نزند، اما چون دمای آن کمتر از ۵+ درجه سانتیگراد است، واکنش شیمیایی سیمان و آب بسیار کند می شود و به همین خاطر مقاومت بتن به شدت کاهش پیدا می کند. بنابراین در فصل سرما باید پس از بتن ریزی در هوای سرد، سریعا نسبت به عمل آوری بتن اقدام گردد. لازم بذکر است استفاده از ضدیخ ها در صورتی که در زمان بتن ریزی دمای کارگاه از 5+ درجه بالاتر باشد، ولی احتمال یخ زدگی آب تا حداقل 24 ساعت بعد نیر وجود داشته باشد، ضروری می باشد.

در انتخاب ضدیخ باید دقت فراوانی صورت گیرد و این مواد باید از شرکت های تولیدکننده معتبر تهیه گردد. متاسفانه استفاده از ترکیبات نمک طعام جهت جلوگیری از یخ زدگی آب بتن به دلیل ارزان بودن آن بسیار رایج است. استفاده از نمک باعث پایین آمدن درجه انجماد آب موجود در بتن می گردد و از یخ زدن بتن جلوگیری می کند. اما تشکیل محلول الکترولیت توسط این مواد در درون بتن و جابجایی مداوم یونهای سدیم و کلر باعث فرسایش میلگردهای موجود در بتن شده و خوردگی را در آنها به شدت افزایش می دهد. این مشکل با استفاده از ضدیخ های فاقد کلر قابل رفع است. در این گونه ضدیخ ها تبدیل آب از حالت خالص به محلول، توسط مواد با پایه های الکلی و نیتریتی انجام می گیرد. این ترکیبات بدون داشتن عوارض منفی برای بتن و آرماتور، با آب موجود در بتن ترکیب شده و از یخ زدگی آن جلوگیری می کنند.

به منظور بتن ریزی در فصل سرما، درصورتی که امکان توقف عملیات میسر نباشد، حهت جلوگیری از یخ زدگی بتن موارد زیر را حتماً رعایت فرمایید.

 •  حتی المقدور و در صورت امکان از سیمان های تیپ 3 یا سیمان های زودگیر استفاده شود.
 • از ﺳﻴﻤﺎن ﻧﻮع 3 ﻳﺎ ﺳﻴﻤﺎن ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ اوﻟﻴﻪ زﻳﺎد اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد (ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﻲ).
 • اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﻤﺎن ﻫﺎي آﻣﻴﺨﺘﻪ، ﺑﻪ وﻳـﮋه ﺳـﻴﻤﺎن ﭘـﻮزوﻻﻧﻲ، در ﺑـﺘﻦ رﻳـﺰي در ﻫـﻮاي ﺳـﺮد ﺗﻮﺻـﻴﻪ نمی شود(مقرارت ملی)
 • ﺳﻴﻤﺎن ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺣﺮارت داده ﺷﻮد (JSCE).
 • حتی المقدور از ضدیخ باکیفیت و مطمئن استفاده شود.
 • در درجه حرارت ۵+ و بالاتر، پس از استفاده از مواد ضد یخ، بتن را کاملا با استفاده از پوشاننده های مناسب (برزنت،نایلن،…) بپوشانید و محیط را گرم نگهدارید تا در شب هنگامی که هوای سرد فرا می رسد بتن دچار ترک خوردگی نشود.
 • اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﺣﺒﺎﺑﺴﺎز و ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺘﻦ ﺑـﺎ ﺣﺒـﺎب ﻫـﻮا ﺑـﺮاي ﺑـﺘﻦ ﻫـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ در ﻣﻌـﺮض رﻃﻮﺑـﺖ و ﭼﺮﺧﻪ ﻫﺎي ذوب و ﻳﺦ در دوره ﺳﺎﺧﺖ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ، ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ (ACI).

 

استفاده از لامپ 200 واتی جهت گرم نگه داشتن ستون های بتن ریزی شده در هوای سرد